De visie van Zwijsen op kwaliteit van thuisonderwijs en tips voor een goede herstart

thuisonderwijs-visie-herstart-thumbnailpngNu de basisscholen dicht zijn, heeft iedere school in razend tempo thuisaanbod voor leerlingen ontwikkeld. Zwijsen faciliteert scholen al vanaf het begin van de schoolsluiting met het aanbieden van goed en doordacht thuisonderwijs. Onder meer door instructiefilmpjes bij onze methodes. In dit artikel lees je wat onze visie op goed thuisaanbod is. Ook geven we tips voor de herstart van het reguliere onderwijs als de scholen straks weer open gaan. Op lesopafstand.nl vind je daarnaast verschillende handvaten om keuzes te maken in je onderwijsprogramma. Educatieve uitgevers, PO-Raad, OCW en SLO hebben hier in de afgelopen tijd samen aan gewerkt, ook Uitgeverij Zwijsen is hier onderdeel van.

Zwijsen ziet de leerkracht als de communicatielijn naar ouders toe

De inzet van ouders is cruciaal voor het slagen van thuisonderwijs. De leerkracht heeft het beste zicht op wat zijn/haar klas nodig heeft en hoe de thuissituatie is, daarom vormt de leerkracht volgens ons de spil in het thuisonderwijs. We zien de leerkracht dan ook als dé communicatielijn naar ouders toe en nemen niet rechtstreeks contact op met ouders.

Het is belangrijk dat je als school het aanbod in goed overleg en in samenwerking met de ouders neerzet. Kijk daarom als school goed naar je leerling populatie; wat kun je realistisch van de ouders verwachten? Beschikken alle leerlingen thuis over een device? Is er voldoende rust en gelegenheid voor kinderen om thuis te leren? In welke mate zijn ouders in staat om ondersteuning te bieden?

Evalueer in deze periode regelmatig of het aanbod nog aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de ouders. Houd bijvoorbeeld wekelijks een korte enquête onder ouders via Google. Bij Spiek! volg je gratis de module 7 voorwaarden voor succes bij leren op afstand, daarin vind je nog meer tips.

Bespreek als schoolteam de resultaten van de enquête en pas het aanbod hier eventueel op aan. Overvraag ouders niet. Start met een eenvoudig en kort programma van bijvoorbeeld anderhalf tot twee uur per dag dat goed te doen is voor alle ouders. Op deze pagina over thuislessen vind je per methode tips en materiaal dat beschikbaar is voor thuislessen.

Fasering: van herhaling naar nieuwe stof

De visie van de school en het schoolteam zijn volgens Zwijsen het uitgangspunt bij het thuisaanbod dat de school biedt. Hierbij kijken scholen zelf hoe ze het aanbod organiseren en welke fasering ze hierin aanbrengen. Advies van Zwijsen: Het consolideren van bekende stof kan bij aanvang van het thuisonderwijs een prima begin zijn. Zo wennen kinderen aan het thuis leren en doen ze succeservaringen op.

Geef vooraf aan hoe je de taken evalueert; dat biedt duidelijkheid. Bijvoorbeeld door aan het einde van de week de werkboeken te laten inleveren (foto maken en uploaden). Als dit goed werkt, kun je nieuwe stof aanbieden. Voor kinderen is het (zeker na verloop van tijd) immers motiverend om voortgang te boeken en nieuwe dingen te leren.

Goede instructie is cruciaal

Ouders kunnen bij thuisonderwijs de instructie geven. Dit heeft echter niet onze voorkeur. De kans dat er verkeerde denkwijzen of processen aangeleerd worden, is dan groot. Bovendien kan dit frustratie opleveren voor zowel ouder als kind. Wij adviseren om instructie op een van de volgende manieren vorm te geven:

  • Kant-en-klare instructie-filmpjes: zie ook de video’s voor instructies bij onze methoden
  • Zelf opgenomen instructie-filmpjes, opgenomen door de groepsleerkracht
  • Real-time instructie door de eigen groepsleerkracht. Het voordeel hiervan is dat leerlingen daarbij meteen vragen kunnen stellen. Dit geeft de leerkracht ook een beeld van zaken die nog niet goed begrepen worden en die extra instructie behoeven.

Wil je meer weten over instructies geven als leerkracht? Bekijk dan deze pagina

Variatie: folio en digitaal

Het is belangrijk dat kinderen thuis gemotiveerd blijven om te leren. Zeker nu het thuisonderwijs langer gaat duren en de nieuwigheid er vanaf gaat, is het de kunst om kinderen ‘bij de les’ te houden. Je kunt hier als school op inspelen door het aanbod gevarieerd te houden. Wanneer je al gewend was om veel digitaal te (ver)werken, is dat voor kinderen vertrouwd en kun je dat blijven doen. Zorg echter ook voor voldoende afwisseling en herkenbaarheid in het aanbod. Af en toe een taak op papier is prettig voor de variatie.

Op de pagina thuislessen vind je per methode tips en materiaal dat beschikbaar is voor thuislessen. De oefensoftware voor leerlingen staat gratis open voor thuisgebruik. In de Facebookgroep Veilig leren lezen kimversie en in de Facebookgroep Estafette editie 3 vind je tips van andere leerkrachten over lesmateriaal.

Zicht houden op de ontwikkeling

Het is lastig om op afstand goed te toetsen. Enerzijds omdat de internetverbinding en digitale middelen niet bij iedereen optimaal zullen zijn. Maar ook omdat we de betrouwbaarheid en validiteit van toetsing en toepasbaarheid van de normen door alle belemmerende omstandigheden, niet kunnen garanderen. Daarom is ons advies om in deze periode geen toetsen af te nemen. Om toch zicht te blijven houden op waar leerlingen staan in hun ontwikkeling, kunnen leerkrachten hun leerlingen taken of opdrachten geven waaruit ze dit kunnen afleiden. Hieronder vind je een aantal tips.

Automatisering testen

De automatisering van vaardigheden is het lastigst te peilen via afstandsonderwijs. De prestaties in de oefensoftware kan wel een rol spelen hierin (zeker voor rekenen). Voor een beeld van de automatisering van het technisch lezen kunnen leerkrachten het beste real-time beurten geven in sessies met kleine subgroepen kinderen.

Hierbij lezen kinderen (delen van) pagina’s uit Veilig & vlot of Vloeiend & vlot (respectievelijk bij Veilig leren lezen en Estafette). Het is belangrijk om met name de achterstand bij zwakke leerlingen niet verder te laten vergroten. Geef ze in subgroepen extra begeleiding in het oefenen van basisstof en de automatisering daarvan.

Straks weer starten

Leerlingen komen straks na een lange periode terug op school. Een periode waarin het onderwijs niet optimaal is geweest en er wellicht hiaten zijn ontstaan in de ontwikkeling. We raden aan om dit op te vangen met een overgangsperiode van herhaling en toetsing in de eerste paar weken na aanvang van het reguliere schoolonderwijs. Lees alle tips voor een goede start.

Tot slot

Voor iedereen is dit een verwarrende tijd. Zekerheden vallen weg en er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit van ouders, kinderen en van leerkrachten. Het onderwijs laat zien dat ze tot veel in staat is, er gebeurt zoveel moois op het gebied van thuisonderwijs. Tegelijkertijd moeten we ook relativeren; het belangrijkste is dat we de kinderen zo veilig mogelijk door deze onrustige tijd loodsen. Wij wensen alle leerkrachten en ouders die hiermee bezig zijn heel erg veel succes.

Reacties (0)

Geef een reactie

Jouw email wordt niet gepubliceerd.