Algemene voorwaarden digitale cursussen Zwijsen

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de digitale cursus(sen) Zwijsen, (hierna ‘Algemene Voorwaarden’). Deze cursus(sen), (hierna ‘digitale cursus(sen) Zwijsen’), zijn ontwikkeld door en eigendom van Zwijsen. De Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos door Zwijsen toegezonden en zijn tevens te raadplegen (en te printen) via internet op de website(s) van betreffende digitale cursus(sen), (hierna ‘de Website(s)’).

Klantenservice Zwijsen

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of als je andere informatie wilt opvragen dan kun je contact opnemen met de Klantenservice van Zwijsen. De Klantenservice is bereikbaar via e-mailadres klantenservice@zwijsen.nl en via telefoonnummer 013-583 88 88.

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met Zwijsen met betrekking tot het gebruik van de cursus Zevensprong, op het gebruik van de cursus Zevensprong en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen of rechtsverhoudingen.
2.2 Door gebruik te maken van de cursus Zevensprong gaat de Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Zwijsen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website en/of worden via een e-mailbericht gecommuniceerd aan de Gebruikers.

Bij doorlopend gebruik van de cursus Zevensprong, na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Deelname en toegang de cursus Zevensprong

3.1 Iedereen die 18 jaar of ouder is kan toegang tot cursus Zevensprong aanschaffen. Minderjarigen kunnen gebruik maken van de toegang tot de cursus Zevensprong met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Deze laatsten staan er voor in dat de minderjarige zich te allen tijde houdt aan de Algemene Voorwaarden.
3.2 Om gebruik te kunnen maken van de cursus Zevensprong dient een Overeenkomst te worden gesloten met Zwijsen conform de instructies op de Website.
3.3 De Gebruiker moet om toegang te krijgen tot de cursus Zevensprong gebruikmaken van het Account van de Gebruiker.
3.4 De Gebruiker staat er jegens Zwijsen voor in dat de informatie die bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt wordt compleet en correct is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
3.5 Gebruiker dient de Accountgegevens geheim te houden. Zodra Gebruiker weet of vermoedt dat de Accountgegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, stelt Gebruiker Zwijsen daarvan op de hoogte.
3.6 Het is niet toegestaan om: a. anderen om hun Accountgegevens te vragen of aan te melden via andermans Account; b. toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot de cursus Zevensprong op andere wijze dan door het gebruik van de eigen Accountgegevens; c. iemand anders toegang te verschaffen tot je Account.
3.7 Zwijsen is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de cursus Zevensprong (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik of de aangeboden functionaliteit ervan te beperken of te wijzigen indien dit in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het onderhoud van de cursus Zevensprong en/of de Website.

Artikel 4 Gebruiksrecht cursus Zevensprong

4.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Zwijsen aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en persoonlijk, niet commercieel gebruik van de cursus Zevensprong en de Website.
4.2 Het gebruik van de cursus Zevensprong en de Website is voor eigen rekening en risico. De Gebruiker, indien jonger dan 18 jaar zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger, staat ervoor in dat hij handelt in overeenstemming met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan om de cursus Zevensprong en de Website te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor Zwijsen en/of voor andere producten of diensten van Zwijsen.
4.3 Gebruiker zal geen rechten van Zwijsen en/of van derden schenden en geen schade aan Zwijsen en/of derden toebrengen, door bijvoorbeeld schending van intellectuele eigendomsrechten, ongeautoriseerde toegang (trachten te) verschaffen, opzettelijk virussen of andere programma’s te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur, content of anders of deze onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken of
om de technische beschermingsmaatregelen van de cursus Zevensprong en/of de Website te omzeilen.
4.4 Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gebruik van de cursus Zevensprong. Gebruiker vrijwaart Zwijsen voor alle aanspraken van Zwijsen en/of derden ten aanzien van enig onrechtmatig handelen bij het gebruik van de cursus Zevensprong.

Artikel 5 Betaling

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de cursus Zevensprong, is Gebruiker een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Betreffende vergoeding staat vermeld op de Website.
5.2 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
5.3 Zwijsen behoudt zich het recht voor om betalingen via bankrekening of creditkaart te verifiëren.
5.4 In geval van niet-geldige betaling is Zwijsen (onverminderd haar overig toekomende rechten) gerechtigd om de toegang tot de cursus Zevensprong op te schorten of te beperken tot het moment dat Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van eventuele buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente.
5.5 Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur, van de verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) en van het Account, nodig voor het gebruik van de cursus Zevensprong.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten, merk- en modelrechten, domeinnaamrecht en octrooien) met betrekking tot de inhoud, vormgeving en look & feel van de cursus Zevensprong en de Website met inbegrip van alle in de cursus Zevensprong en/of de Website opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur berusten uitsluitend bij Zwijsen en/of haar licentiegevers.
6.2 De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Zwijsen, zoals het kopiëren, downloaden, verder verspreiden, openbaar maken en/of verveelvoudigen van substantiële delen van de cursus Zevensprong en/of van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen.
6.3 Op de Website(s) staat een copyright notice alsmede een bronvermelding met betrekking tot de digitale cursus(sen) Zwijsen onder het kopje “Over digitale cursus(sen) Zwijsen” op de Website(s).
6.4 Wanneer de Gebruiker op de Website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept) dan garandeert hij dat hij over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaart hij Zwijsen voor alle aanspraken van derden. Gebruiker behoudt alle eigendomsrechten op de door hem geplaatste bijdrage, maar stemt ermee in dat Zwijsen zijn bijdrage onbeperkt mag gebruiken, openbaar maken en verveelvoudigen.

Artikel 7 Privacy en cookies

7.1 Zwijsen vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Zwijsen is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om die reden bewerkt en verwerkt Zwijsen persoonsgegevens bij gebruik van de cursus Zevensprong, de Website en haar diensten.
7.2 Door het gebruik van de cursus Zevensprong verschaft de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens, die worden verwerkt door Zwijsen. Bij het verwerken van deze persoonsgegevens houdt Zwijsen zich aan de geldende (privacy)regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees hier hoe Zwijsen omgaat met je persoonsgegevens.
7.3 Zwijsen gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden: a) om de cursus Zevensprong te laten functioneren; b) om de cursus Zevensprong af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen; c) om, indien Gebruiker daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd, de Gebruiker via e-mail op de hoogte te stellen van interessante informatie en aanbiedingen aangaande de cursus Zevensprong; d) om de cursus Zevensprong verder te ontwikkelen en te verbeteren; e) voor statistische doeleinden. De persoonsgegevens van Gebruiker worden niet aan derden verstrekt.
7.4 Zwijsen maakt gebruik van cookies.
7.5 Afmelden cookies
Hieronder kan Gebruiker per browser vinden hoe cookies uitgezet kunnen worden. – Chrome – Firefox – Internet Explorer – Safari.

Artikel 8 Apparatuur en verbindingen

8.1 De cursus Zevensprong en de Website functioneren alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbindingen en Account. Om gebruik te kunnen maken van de cursus Zevensprong en de Website dient de Gebruiker er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij over de benodigde apparatuur, verbindingen en Account beschikt.
8.2 Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.
8.3 Gebruiker staat er jegens Zwijsen voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Zwijsen en/of derden c.q. dat daarmee geen rechten van Zwijsen en/of derden worden geschaad.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Zwijsen geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de cursus Zevensprong en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de cursus Zevensprong en/of de Website.
9.2 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de cursus Zevensprong en de Website kan Zwijsen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of voortdurende actualiteit van de informatie in de cursus Zevensprong en op de Website. Zwijsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de cursus Zevensprong en/of de Website, (on)bereikbaarheid van of fouten in de cursus Zevensprong en/of de Website of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden.
9.3 Zwijsen garandeert niet dat de cursus Zevensprong en/of de Website altijd zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding, door virussen of fouten/gebreken. Zwijsen is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus Zevensprong en/of de Website. Zwijsen behoudt zich het recht voor om de cursus Zevensprong en/of de Website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
9.4 Zwijsen is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte apparatuur door de Gebruiker.
9.5 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid van Zwijsen gelden eveneens voor alle door Zwijsen ingeschakelde hulppersonen en derden.
9.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zwijsen.
9.7 De cursus Zevensprong bevat koppelingen of hyperlinks naar websites van derden. Zwijsen heeft geen zeggenschap over die sites. Zwijsen is dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatig.

Artikel 10 Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de mogelijkheid wordt verleend om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de cursus Zevensprong.
10.2 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is, zoals aangegeven op de Website 1 jaar, vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.
10.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om gebruik te maken van de cursus Zevensprong en wordt de toegang tot de cursus Zevensprong direct ontzegd. Zwijsen verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account. Zwijsen is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst nog enige informatie over de cursus Zevensprong te verstrekken aan Gebruiker.

Artikel 11 Herroeping en klachten

11.1 Zwijsen stuurt Gebruiker een ontvangstbevestiging van bestelling en betaling.
11.2 Na het sluiten van de Overeenkomst kan de Gebruiker binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door een e-mail te sturen aan klantenservice@zwijsen.nl. Zwijsen zal de herroeping bevestigen. Zwijsen zal de door de Gebruiker betaalde vergoeding binnen één maand na ontvangst van de herroeping terugstorten op het door Gebruiker opgegeven rekeningnummer.
11.3 Gebruiker kan klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst indienen via zevensprong.zwijsen.nl. Zwijsen zal binnen 14 dagen een eerste reactie aan Gebruiker geven. Gebruiker dient Zwijsen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 Overig

12.1 Zwijsen mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden. Zij zal de Gebruikers van de cursus Zevensprong hierover informeren.
12.2 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatst gewijzigd: 8 december 2017

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje