Voorleesbingo: leesbevordering voor thuis en in de klas!

23 maart 2020

voorleesbingotips-thumbnailpngHet stimuleren van leesplezier begint al op hele jonge leeftijd. Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: het zorgt voor leesbevordering, leesplezier én voor sociale vaardigheden. In het advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur schreven, adviseren de beide instellingen leesmotivatie voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen.

Hoe mooi is het dus, als je al van jongs af aan hiermee kunt beginnen? Hoe? Onder meer door voor te lezen! Om je op weg te helpen met voorlezen, hebben we een te gekke voorleesbingo gemaakt waarmee je iedere dag thuis aan de slag kan.

Download nu de gratis voorleesbingo!

Waarom is leesbevordering zo belangrijk?

Lezen is van belang voor socialisatie, staat in het advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief. ‘Door middel van verhalen, fictie of non-fictie, kunnen jongeren worden ingewijd in de tradities, cultuur en ideeën van volkeren en landen. Zo reflecteren lezers op zichzelf en de wereld. Ook heeft lezen invloed op de persoonsvorming. Het vergroot het vermogen om je in te leven in anderen. Wie fictie leest, kent minder vooroordelen. Lezen kan leiden tot reflectie op je eigen positie in de samenleving. Het draagt daarmee bij aan de drie doeldomeinen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.’

Wat zijn de feiten over leesbevordering?

In Lees! Een oproep tot leesoffensief staat: ‘Uit de vijfjaarlijkse internationale PISA-studie (Programme for International Student Assessment) naar leesprestaties blijkt dat leerlingen minder leesvaardig zijn dan twintig jaar geleden. Het percentage 14-jarigen met een dusdanig lage leesvaardigheid dat er sprake is van een taalachterstand, is tussen 2003 en 2012 toegenomen van 12 naar 18 procent. Dat betekent dat bijna één op de vijf jongeren ‘laaggeletterd’ dreigt te worden. De Inspectie van het Onderwijs signaleert dat de Nederlandse taalvaardigheid onder basisschoolleerlingen afneemt.’

En: ‘Hoewel de beeldcultuur onmiskenbaar oprukt, is het geconcentreerd kunnen lezen van boeken en langere teksten nog steeds erg belangrijk voor het functioneren van mensen in de samenleving en voor de samenleving als geheel. Daarnaast biedt lezen waardevolle individuele genoegens: het kan de lezer nieuwe ideeën opleveren en de verbeelding prikkelen.’

‘De bevordering van leesmotivatie en leesvaardigheid is een taak van het onderwijs, maar niet alléén. Ook ouders, bibliotheken, welzijnsorganisaties, gemeenten, provincies en het ministerie van OCW hebben hierin een rol’, aldus de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur.

Met deze voorleesbingo begin je thuis of op school alvast met het stimuleren van het leren kennen van nieuwe woorden en verhalen, door iedere dag bezig te gaan met lezen. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Je vindt hier het advies en de samenvatting van Lees! Een oproep tot een leesoffensief.

Er zijn nog geen reacties.