Estafette editie 3

Wanneer is de methode beschikbaar voor de scholen?

Estafette editie 3 is in augustus 2019 volledig beschikbaar voor groep 4 t/m 8.
Maar omdat zoveel scholen hebben aangegeven al eerder te willen starten en we de E-delen van groep 4,5 en 6 al klaar hebben is het mogelijk om al in januari 2019 (na de NOT) te werken met Estafette in de groepen 4 t/m 6. Omdat Estafette een leesmethode is gebaseerd op AVI-niveaus is het mogelijk om ook halverwege een schooljaar in te stappen.

Leesbegrip wordt een vast onderdeel van de methode. Hoe ziet dat er uit?

Elke tekst die een kind leest doet een beroep op zijn technische leesvaardigheid: het correct, vlot en vloeiend verklanken. Dat is een voorwaarde om tot het uiteindelijke doel, het begrijpen van de tekst te komen. Bij het lezen van een tekst is het daarom belangrijk jezelf constant af te vragen of je ook begrijpt wat je leest. Om die reden wordt na het lezen van de tekst in het werkboek altijd een algemene begripsvraag gesteld. Hiermee stimuleren we bij de leerling een bepaalde leesattitude en wordt vastgesteld of de leerling de tekst in grote lijnen heeft begrepen.  Estafette biedt dan ook de mogelijkheid om de les te verlengen met een extra lesfase ‘Ik begrijp, ik vind, ik ontdek’. Hier wordt onder begeleiding van de leerkracht de tekst van de omnibus verdiept gelezen en besteden we aandacht aan bijvoorbeeld oorzaak en gevolg en de bedoeling van de schrijver. Voor het onderdeel leesbegrip hanteren we de uitgangspunten van Close Reading.

Is Estafette dan een begrijpend leesmethode?

Estafette is geen begrijpend leesmethode. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de huidige begrijpend leesmethoden niet effectief zijn. Je kunt je dan ook afvragen of iets dergelijks complex als begrijpend lezen wel met een methode moet worden geleerd. Wij zijn ervan overtuigd dat lezen met begrip altijd hoort bij lezen, waar je dat ook doet. Lezen met begrip, dat kan bij iedere tekst die je leert. Estafette is de eerste methode die leesbegrip heeft opgenomen in de technisch leesmethode. Wij noemen Estafette dan ook een voortgezet leesmethode.

Hoe is de aansluiting met Veilig Leren Lezen?

Uiteraard mag je als school van Zwijsen een sterke doorgaande lijn verwachten van het aanvankelijk lezen met Veilig Leren Lezen naar het voortgezet lezen met Estafette. Zo zijn de leerlijnen op elkaar afgestemd en houdt Estafette rekening met wat er in groep 3 is aangeboden. Sterker nog, het pakket M4a heeft een overgangskarakter waarbij er wordt voortgebouwd op het aanbod binnen de laatste kernen van Veilig Leren Lezen. Maar uiteraard is Estafette ook prima te combineren met een andere aanvankelijk leesmethode.

Wat doet Estafette in de bovenbouw?

Ook voor de bovenbouw heeft Estafette 3 leerstofpakketten M7, E7 en Plus. In de bovenbouw gaat de  aandacht vooral uit naar het onderhouden van de technische leesvaardigheid. E6 is het niveau van functionele geletterdheid en moet minimaal worden beheerst . Maar leerlingen worden uitgedaagd om ook om te gaan met tekstpassages geschreven op M7, E7 en Plus. Wat we niet meer doen zijn volledige teksten op M7, E7 of Plus-niveau te schrijven. De ervaring heeft geleerd dat dit leidt tot gekunstelde teksten van een dermate hoog niveau die de leerlingen in het dagelijks leven nooit tegen zullen komen. In plaats daarvan bieden we teksten van AVI-E6 en hoger. De fragmenten die op een hoog niveau zijn geschreven worden specifiek geoefend. De bovenbouwpakketten zijn dan ook veel geschikter voor de zwakke lezers die het functioneel geletterdheidsniveau nog niet hebben behaald.

Wat is een belangrijke verandering in de werkboeken?

Bij Estafette editie 3 staan de leerdoelen in leerlingtaal in het werkboek. Zo zien ze welk woordtype in de les centraal staat. En welke tip van vloeiend lezen aan bod komt. Maar we laten de leerlingen na afloop van de les ook evalueren of de lesdoelen zijn behaald. Dat gebeurt in de lesfase Terugkijken. Mocht de leerling meer willen oefenen dan ziet hij direct welke pagina’s van Vloeiend & vlot aansluiten bij de doelen van de les.

Voldoet Estafette aan de nieuwe Cito leestoetsen DMT en AVI?

Jazeker. Op basis van de nieuwe AVI-leestoetsen van Cito hebben wij de nieuwe leerlijn technisch lezen gebaseerd. Alle woordtypen die in de AVI-leeskaarten worden getoetst komen uitvoerig aan bod binnen de Estafettelessen.

Welke toetsen biedt Estafette aan?

Estafette kent 4 toets momenten in het jaar. Twee maal een landelijke Citotoets en tweemaal een methode gebonden toets.