Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale onderwijsmiddelen

Uitgeverij Zwijsen B.V., hierna ‘Zwijsen’, is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Zwijsen bij het gebruik van onze digitale onderwijsmiddelen voor het primair onderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale onderwijsmiddelen

Het gebruik van digitale onderwijsmiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. 

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale onderwijsmiddelen van Zwijsen, dan zullen zij zeer waarschijnlijk persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en basisschoolmedewerkers door ons laten verwerken om het gebruik van die onderwijsmiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale onderwijsmiddelen

Zwijsen heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’ onderschreven. In dit Convenant is tussen aanbieders van digitale onderwijsmiddelen en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen onderwijsmiddelen worden verwerkt. Zwijsen is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Zwijsen altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Zwijsen is lid van de brancheorganisatie MEVW en conformeert zich aan het privacyreglement van de MEVW.

Verwerkersovereenkomst

In de ‘Verwerkersovereenkomst Digitale Onderwijsmiddelen van Uitgeverij Zwijsen B.V.’ wordt tussen onderwijsinstellingen en Zwijsen vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen voor het onderwijs. Zwijsen hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, dat onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze contractuele afspraken die op het gebruik van digitale onderwijsmiddelen van toepassing zijn en die vorm krijgen door het accepteren van de Algemene Voorwaarden Uitgeverij Zwijsen B.V. bij het aangaan van de licentie.

Verwerkersovereenkomst Digitale Onderwijsmiddelen van Uitgeverij Zwijsen B.V. (pdf) (graag invullen en ondertekend retourneren aan privacy@zwijsen.nl)


Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters en Beveiligingsbijsluiter lees je voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Er is ook een totaaloverzicht van alle producten waarop per product te zien is welke ‘Privacy Bijsluiter’ van toepassing is:

Invulinstructie

 1. Download de Verwerkersovereenkomst: vul deze in en onderteken het document (de Verwerkersovereenkomst is al door Zwijsen ondertekend);
 2. Download de van toepassing zijnde Privacy Bijsluiter(s) – Bijlage(n) 1: parafeer deze;
 3. Download Bijlage 2 Beveiligingsbijsluiter: parafeer deze;
 4. Download Bijlage 4 het Overzicht van scholen die vallen onder het bevoegd gezag van het bestuur: vul de bijlage in en parafeer het document;
 5. Sla de getekende/geparafeerde privacy documenten op en/of print ze uit (deze zijn al door Zwijsen ondertekend) ter verzending en archivering;
 6. Mail de ingevulde, ondertekende en/of geparafeerde privacy documenten naar privacy@zwijsen.nl of stuur het naar:
  Uitgeverij Zwijsen B.V.
  t.a.v. Verwerkersovereenkomst scholen
  Antwoordnummer 148
  5000VB Tilburg
 7. Bewaar de set privacy documenten in de eigen administratie.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0′ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale onderwijsmiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Google Analytics

Zwijsen maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze digitale onderwijsmiddelen te meten. Op deze manier kan Zwijsen beter inspelen op de behoeften van gebruikers en kunnen producten en diensten verbeterd worden. Hierbij waarborgt Uitgeverij Zwijsen B.V. de privacy van gebruikers door:

Overige privacyverklaringen

Zwijsen verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale onderwijsmiddelen.
Bekijk onze Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens onderwijsmedewerkers en Privacyverklaring thuismarkt die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Vragen of opmerkingen?

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen via privacy@zwijsen.nl

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de Verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt/worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2022.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje