Privacyverklaring Uitgeverij Zwijsen B.V.

Dit is de privacyverklaring van Uitgeverij Zwijsen B.V. (hierna ‘Zwijsen’)

Zwijsen legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Uitgeverij Zwijsen B.V., gevestigd in MindLabs, Locomotiefboulevard 101, 5041 SE  Tilburg (KvK nummer 18030400 ).

1) Verwerking van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring en bijbehorend privacyregister lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van je persoonsgegevens door Zwijsen is steeds de uitvoering van de overeenkomst met jou, jouw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Zwijsen.

Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Ook kun je bij ons een training volgen. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij vervolgens.

Zwijsen gebruikt je persoonsgegevens om de overeengekomen diensten en producten te leveren.

Zwijsen is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren.

Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, producten en diensten te beveiligen.

Voor een gedetailleerde uitwerking van onze gegevensverwerkingen verwijzen we je naar ons verwerkingsregister.

Verwerking gegevens bij gebruik van sociale media

Zwijsen is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, X, Instagram, Pinterest, LinkedIn en YouTube. Wanneer je Zwijsen volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Dit is afhankelijk van je instellingen op deze sociale mediaplatformen. Zwijsen kan bijhouden hoe vaak een bepaald artikel is gedeeld en ‘geliked’ via sociale media om het bereik van een artikel te analyseren.

Ook maakt Zwijsen gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platformen. Dit doen we via Facebook, X, Instagram, Pinterest, YouTube en LinkedIn targeting. Op deze platformen kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Zwijsen geeft hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wilt dat via deze platformen advertenties worden getoond, kun je je hiervoor bij deze platformen afmelden.

Op zwijsen.nl maakt Zwijsen gebruik van social media tracking pixels om advertenties te analyseren en bezoekersprofielen op te stellen. Als je onze website bezoekt, kan via tracking pixels een directe verbinding tot stand worden gebracht tussen je browser en de servers van de sociale media kanalen, zie hiervoor ook ons cookiestatement. Hierdoor komen deze partijen te weten dat je met jouw IP-adres onze website hebt bezocht. De data van deze tracking pixels worden door de sociale mediaplatformen opgeslagen. Wij willen je erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven. Als je niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan jouw social media-account, dan dien je uit te loggen bij de social media kanalen alvorens je onze website bezoekt.

2) Communicatie van Zwijsen

Zwijsen houdt je graag op de hoogte van nieuws, events en acties van Zwijsen. Dat doen we per e-mail, maar ook met direct marketing, e-mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Zwijsen, bijvoorbeeld door je te abonneren op één van de nieuwsbrieven van Zwijsen. Ook kan Zwijsen je na een aankoop via e-mail, zoals het aangaan van een abonnement of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. Wij kunnen je nog tot maximaal twee jaar na beëindiging van jouw abonnement of na jouw laatste aankoop via de webshop op de hoogte houden. Je kunt je altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van Zwijsen. In elk bericht dat je van Zwijsen ontvangt, staat hoe je dat kunt doen.

3) Doorgifte aan andere partijen (derden)

Zwijsen kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, bijvoorbeeld technische dienstverleners, verzendhuizen, maar ook onderzoek- en belbureaus. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Zwijsen en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zwijsen sluit met derde partijen die voor haar optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Zwijsen.

Zwijsen kan persoonsgegevens uitwisselen met in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:

Voor het overige verstrekt Zwijsen alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Je kunt ook bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen je altijd zo volledig mogelijk informeren.

4) Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons een groot goed. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan alle wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit Zwijsen verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Zwijsen doet haar uiterste best om datalekken te voorkomen. Voor Zwijsen is de ISO 27001/2 het uitgangspunt voor te treffen beveiligingsmaatregelen.

Mocht er desondanks toch een datalek optreden, dan zal Zwijsen haar datalekkenprotocol volgen en, indien nodig, melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5) Bewaartermijn gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verlangt vastlegging van een bewaartermijn. Zwijsen hanteert een bewaartermijn van 2 jaar na de laatst gegeven toestemming. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt Zwijsen rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en bezwaar aantekenen of verzoeken om correctie of verwijdering.

Je kunt daarvoor contact opnemen met Zwijsen via privacy@zwijsen.nl.

Inzage en correctie

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die Zwijsen heeft vastgelegd dan kun je contact opnemen met Zwijsen. Zwijsen zal u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij verwerkt, behalve wanneer verlenging van die termijn wettelijk is toegestaan.

Bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.

Je afmelding voor het gebruik van jouw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen twintig werkdagen door Zwijsen verwerkt. Het kan dus voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

In de e-mails die Zwijsen stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruikmaakt, zult je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering

Als je wilt dat Zwijsen jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt je hierom verzoeken. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Zwijsen worden bewaard, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Zwijsen verwerkt betwist of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Zwijsen, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar Zwijsen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van persoonsgegevens door Zwijsen berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de jouw betreffende persoonsgegevens die je aan Zwijsen hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7) Doorgiften naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Jouw persoonsgegevens zullen door Zwijsen of door Zwijsen ingeschakelde verwerkers in principe altijd worden opgeslagen of verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Indien persoonsgegevens bij wijze van uitzondering worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER zal dit gebeuren in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

8) Contact met Zwijsen over privacy

Ten aanzien van rechten van verwerking van persoonsgegevens kun je je verzoek richten aan privacy@zwijsen.nl. Ook met vragen en opmerkingen over hoe Zwijsen omgaat met privacy kun je bij ons terecht. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Zwijsen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9) Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Zwijsen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 december 2023.

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje