Verwerking persoonsgegevens van onderwijsmedewerkers

Zwijsen legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Uitgeverij Zwijsen B.V., Professor Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg (tijdelijk adres) (KvK nummer 18030400 ).

1) Verwerking van persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van je persoonsgegevens door Zwijsen is steeds de uitvoering van de overeenkomst met jou, jouw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang van Zwijsen bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude).

Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Ook kun je bij ons een training volgen. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij vervolgens.

Zwijsen is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, producten en diensten te beveiligen.

Verwerking gegevens in het kader van verkoop, uitvoering en levering producten en diensten

Zwijsen biedt verschillende producten en diensten aan. Zwijsen verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en indien nodig aanvullende gegevens (bijvoorbeeld functie en onderwijs (gerelateerde) organisatie waar je werkzaam bent) voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met jou, om deze producten en diensten te kunnen leveren en jou op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Verwerking gegevens in het kader van bezoek aan een website van Zwijsen

Zwijsen biedt verschillende websites aan. Als je gebruikmaakt van websites van Zwijsen, verzamelen wij persoonsgegevens om jou goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Ook worden er op sommige websites tracking-cookies en scripts geplaatst door ons en door derden om jou advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses en om jouw surfgedrag te analyseren.

Op sommige websites van Zwijsen wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om jou online te herkennen en volgen, jouw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis van jouw gedrag op de website. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze websites. In het cookie statement, kunt je lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy).

Verwerking gegevens in het kader van deelname aan online acties en prijsvragen

Zwijsen kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. Zwijsen gebruikt de gegevens die Zwijsen verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag. Zwijsen kan de gegevens die jij in dit kader verstrekt ook gebruiken om doelgericht te adverteren of om je een aanbieding te doen, als je daarmee hebt ingestemd.

Verwerking gegevens in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven

Zwijsen gebruikt de door jou opgegeven gegevens om de nieuwsbrief te versturen, personaliseren en informatie op maat aan te bieden. De juridische grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die je sluit en jouw toestemming.

Zwijsen verwerkt klikgedrag op en in een nieuwsbrief die je ontvangen hebt. Tevens wordt het  klikgedrag naar aanleiding van een nieuwsbrief op een website van Zwijsen , die je hebt ontvangen, verwerkt om haar producten/diensten te verbeteren en om doelgericht te kunnen adverteren, indien je daar toestemming voor hebt gegeven.

Verwerking gegevens in het kader van het aanmaken van een account

Op sommige websites van Zwijsen is het mogelijk een account aan te maken. Om een account aan te maken, vul je jouw naam en e-mailadres in (je inloggegevens). Met een account hoef je bij een volgend bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw je gegevens te registreren. Ook kan worden gezien of je abonnee bent en op basis daarvan toegang heeft tot bepaalde diensten, kortingen of delen van de website die alleen voor abonnees beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen we jou aan de hand van jouw inloggegevens de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op een forum en de website aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpassen. De grondslag voor deze verwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met jou.

Als gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Zwijsen om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

We kunnen jouw inloggegevens verrijken met informatie die we van je hebben als abonnee of nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om jou te kunnen herkennen als abonnee of nieuwsbriefontvanger. We kunnen jou op die manier bijvoorbeeld korting verlenen op producten of diensten waarvoor je als abonnee of nieuwsbriefontvanger in aanmerking komt. Op sommige websites kunnen wij jouw inloggegevens verrijken met informatie die we van je verkrijgen door jouw gebruik van de website. Als dat zo is, zullen we je hierover inlichten voordat je een account aanmaakt of je apart om toestemming vragen indien dat vereist is.

Verwerking gegevens bij gebruik van sociale media

Zwijsen is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn en YouTube. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Dit is afhankelijk van je instellingen op deze sociale mediaplatformen. Zwijsen kan bijhouden hoe vaak een bepaald artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Zwijsen om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

Verwerking gegevens in het kader van marktonderzoek

Zwijsen doet regelmatig marktonderzoek. Als je aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door jou verstrekte gegevens door Zwijsen worden verwerkt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren op basis van jouw toestemming. Zwijsen verwerkt de gegevens die je verstrekt bij deelname aan een marktonderzoek uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. Resultaten van marktonderzoeken zijn niet meer herleidbaar tot individuele personen tenzij door de betreffende persoon toestemming is verleend. Zwijsen kan voor de uitvoering van marktonderzoek gebruik maken van de diensten van derden.

Verwerking gegevens naar aanleiding van contact met klantenservice

Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van Zwijsen, via klantenservice@zwijsen.nl, door te schrijven naar Uitgeverij Zwijsen B.V., afdeling Klantenservice, Postbus 805, 5000 AV  Tilburg, te bellen naar 013 5838888 of via WhatsApp 06 24 88 54 59. Als je contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij je mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, werkzaam voor welke onderwijs (gerelateerde) organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om jouw vraag af te handelen en slaan deze op om jou later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst of vervolgcontact met jou. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Zwijsen om haar dienstverlening te verbeteren.

2) Communicatie van Zwijsen

Zwijsen houdt je graag op de hoogte van nieuws, events en acties van Zwijsen. Dat doen we per e-mail, maar ook met direct marketing, e-mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Zwijsen verwerkt contactgegevens (waaronder naam, telefoonnummer en e-mailadres) en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mailnieuwsbrieven.

Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Zwijsen, bijvoorbeeld door je te abonneren op één van de nieuwsbrieven van Zwijsen. Ook kan Zwijsen je na een aankoop via e-mail, zoals het aangaan van een abonnement of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen.  Wij kunnen je nog tot maximaal twee jaar na beëindiging van jouw abonnement of na jouw laatste aankoop via de webshop op de hoogte houden. Je kunt je altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van Zwijsen. In elk bericht dat je van Zwijsen ontvangt, staat hoe je dat kunt doen.

3) Doorgifte aan andere partijen (derden)

Zwijsen kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, verzendhuizen maar ook onderzoek- en belbureaus. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Zwijsen en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zwijsen sluit met derde partijen die voor haar optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Zwijsen.

Zwijsen kan persoonsgegevens uitwisselen met in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:

Voor het overige verstrekt Zwijsen alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Je kunt ook bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen je altijd zo volledig mogelijk informeren.

4) Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een groot goed. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan alle wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit Zwijsen verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

5) Bewaartermijn gegevens

Als een opt-in gegeven is geldt een bewaartermijn van 2 jaar na de laatst gegeven toestemming. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt Zwijsen rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en bezwaar aantekenen of verzoeken om correctie of verwijdering.

Inzage en correctie

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die Zwijsen heeft vastgelegd dan kun je contact opnemen met Zwijsen. Zwijsen zal u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij verwerkt, behalve wanneer verlenging van die termijn wettelijk is toegestaan.

Bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.

Je afmelding voor het gebruik van jouw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen twintig werkdagen door Zwijsen verwerkt. Het kan dus voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je heeft afgemeld.

In de e-mails die Zwijsen stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruikmaakt, zult je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering

Als je wilt dat Zwijsen jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt je hierom verzoeken. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Zwijsen worden bewaard, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Zwijsen verwerkt betwist of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Zwijsen, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar Zwijsen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van persoonsgegevens door Zwijsen berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de jouw betreffende persoonsgegevens die je aan Zwijsen hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7) Contact met Zwijsen over privacybeleid

In alle bovenvermelde gevallen kun je je verzoek richten aan klantenservice@zwijsen.nl of schrijven aan Uitgeverij Zwijsen B.V., afdeling Klantenservice, Postbus 805, 5000 AV  Tilburg.

Ook met vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kun je bij ons terecht. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Zwijsen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8) Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Zwijsen behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 augustus 2018.

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje