Veelgestelde vragen Taaljacht

Algemeen

Wanneer is Taaljacht beschikbaar?

In schooljaar 2023/2024 kun je werken met Taaljacht groep 4, 5 en 6.

Vanaf schooljaar 2024/2025 is ook groep 7 en 8 beschikbaar.

Is Taaljacht ook geschikt voor taalzwakke leerlingen?

Zeker! In Taaljacht zitten RT-kaarten, waarmee de specifieke ondersteuning voor de taalzwakkere leerlingen kan worden ingericht. Er is een apart NT2 preteachingskatern gemaakt door Josée Coenen. En verder is in alle lessen de verlengde instructie uitgewerkt in de handleiding.  Ook zijn de opgaven op meerdere niveaus uitgewerkt, zodat alle leerlingen aan de les mee kunnen doen. En van elke les kunnen leren. De leerlijn voor leerlingen met een andere thuistaal kan ook worden ingezet voor taalzwakke leerlingen.

Wat biedt Taaljacht voor de taalsterke leerlingen?

Er is een breed aanbod voor de betere leerling:

 • Taaljacht opdrachten: in het leerwerkboek vind je Taaljachtopdrachten. Hiermee kunnen kinderen ieder blok op een creatieve manier oefenen met de taaldoelen
 • De eindtaken hebben 2 niveau’s: je kunt ook kiezen voor de taak waarbij minder sturing en meer eigen inbreng mogelijk is.
 • Er zijn toepassingsopdrachten voor spelling en grammatica, deze worden aangeboden op 2 niveau’s.
 • De verwerkingsopdrachten spelling en grammatica worden aangeboden op 2 niveau’s
 • De dictweekaartjes hebben basis- en pluswoorden waardoor je in tweetallen op je eigen niveau kunt oefenen.
 • Door het “uitvliegmodel” kunnen betere spellers eerder uitvliegen en aan de slag met verrijkingsmateriaal.
Welke thema’s worden in Taaljacht aangeboden? 

Per leerjaar zijn er acht terugkerende thema’s. Ieder jaar staat een ander subthema centraal. Zo werkt de hele school aan hetzelfde thema, met voor iedere jaargroep een eigen insteek. Voorbeelden van thema’s zijn: hoe je een taal leert, verhalen, spelen met taal en taal in de media.

Is er een overzicht van de leerdoelen van Taaljacht? 

Een overzicht van de leerdoelen is te vinden in de handleiding van groep 4, groep 5 en groep 6. En ook de visuele leerlijn van spelling & grammatica groep 7 is al klaar. Aan de overzichten taal groep 7 en 8 en spelling & grammatica groep 8 wordt nog gewerkt. Maar alle kerndoelen, het referentiekader, begrippenlijst en de tussendoelen van het SLO zijn volledig verwerkt in de leerlijnen van groep 4 t/m 8.

Hoe is de aansluiting Taaljacht met Veilig leren lezen-kim? 

Als je met VLL-kim werkt ben je met Taaljacht zeker van een soepele overgang vanuit groep 3. De belangrijkste voordelen zijn: gebruik van dezelfde voorbeeldwoorden – doorlopende leerlijn klank- en spellingbewustzijn – hetzelfde stappenplan voor spelling – herkenbare klanken en letters op het letterbord van VLL en in de klankletterkaart van Taaljacht. En er is veel herhaling van groep 3. De spellingcategorieën uit groep 3 worden herhaald en is er extra aandacht voor de klank-tekenkoppeling.

Hoe is de aansluiting Taaljacht met Estafette 3?

Taaljacht sluit aan op Estafette. Er is een koppeling naar het toepassen van het geleerde binnen Estafette of een andere methodiek voor begrijpend lezen. 

Taaljacht heeft dezelfde voorbeeldwoorden als Estafette, zodat de leerling focuspunten gaat herkennen. Taaljacht kun je toepassen bij Estafette met de authentieke bronnen van taal.

Didactiek

Wat is de didactiek van woordenschat bij Taaljacht?

Taaljacht werkt met de 4-takt van Verhallen, per week worden er 2 woordclusters aangeboden. De woorden worden in samenhang gesemantiseerd in een filmpje. 

Wat is het uitvliegmodel bij Taaljacht Spelling?

Het uitvliegmodel biedt differentiatie op 3 niveau’s . Aan het begin van de week geef je instructie aan alle kinderen. Gedurende de week vliegen de betere spellers uit en kunnen zelfstandig
aan de slag met verrijkingsmateriaal. Zo heb je meer instructiemomenten voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Taaljacht werkt domeinoverstijgend. Wat houdt dat in? 

In iedere les komen meerdere domeinen terug zoals woordenschat, taalbeschouwing en schrijven. Dit zijn geen losse lessen. 

Biedt Taaljacht voldoende oefening?

Ieder blok in Taaljacht bevat voldoende oefening. Het ene deel van het werkboek bestaat uit oefeningen bij de instructie en les. En als je het boek omdraait vind je bij iedere les voldoende taken waar leerlingen mee kunnen oefenen. Of leerlingen kunnen verder oefenen in de Oefensoftware.  

Lopen de coöperatieve werkvormen door naar groep 6/7/8?

Ja. De werkvormen zijn identiek, we hebben er 15 geselecteerd die passen bij taal en spelling/ grammatica. De vragen die we stellen, onderwerpen en doelen waarover ze nadenken zijn uiteraard anders en toegespitst op deze groepen. Zo bouwen de leerlingen en leerkrachten routine op qua werkvormen en verandert alleen de content in de vorm van de vraag waarmee ze aan de slag  gaan.

Hoe zie je het EDI-model terug in Taaljacht?

Bij Taal hanteren we het EDI model. Dat zie je aan de organisatiemodellen boven de les. We hanteren ik/wij/jullie/jij. Dit noteren we alleen niet voor de les omdat dit niet toepasbaar is op alle taaldoelen, bijvoorbeeld bij het schrijven van teksten, verkennen van kenmerken van een tekstsoort en het vormen van een mening. Dit zijn andersoortige doelen

Taaljacht heeft een EDI-model, maar hoe zit dit bij spelling?

Bij spelling instrueren we aan het begin van de week de focuscategorie, daar doet iedereen mee, alleen tijdens de laatste les wordt er zelfstandig op eigen niveau gewerkt door de leerlingen die de focuscategorie al beheersen. Dit is het EDI-model over de lesweek. Ook bij sterke leerlingen volg je het EDI-model: ze volgen de instructie, je toetst de kennis met de checkvraag (Eerst samen, dan zelf). Dan oefent ieder op eigen niveau en je komt klassikaal terug op het lesdoel. Het verschil zit m in de lengte van de instructie, die is korter bij de sterke leerlingen, en het niveau van de verwerking, die ligt hoger bij de sterke leerlingen.

Hoe werkt de integratie tussen grammatica en taal bij Taaljacht? 

Taaljacht onderscheidt zich door het integreren van de domeinen grammatica en taal. In de lessen 4 en 7 bij Taal worden deze combinaties gemaakt (bijv hier herhalen de leerlingen het bijvoeglijk naamwoord en passen ze het toe in het eigen fantasie verhaal). In de handleiding taal vind je bij blokinfo in welke lessen grammatica terugkomt. In de 1e twee blokken van groep 4 komt grammatica nog niet aan de orde in de taallessen.

Waarom heeft Taaljacht gekozen voor het samenvoegen van grammatica en spelling?

Het samenvoegen van grammatica en spelling is een logische keuze vanuit leerlijnen. Daarnaast is het activeren van voorkennis bewezen effectief: grammatica biedt voorkennis voor de spellinginstructie. Dat is een leerlijnkwestie, je bouwt de leerlijn op met steeds de volgende stap in het hoofd en hoe je grammatica daarbij ondersteunend kunt inzetten aan het spellingdoel (klank- en spellingbewustzijn, begrippenkader werkwoordspelling, woordvorming). 

Hoe wordt er toegewerkt naar de eindtaak bij Taaljacht?

In 9 lessen werk je naar een eindtaak. In les 9 stellen de leerlingen de eindtaak bij n.a.v. feedback van de leerkracht en medeleerlingen. In les 10 presenteren de leerlingen de eigen eindtaak in groepjes aan elkaar.

Hoeveel woordenschat woorden worden er per week aangeboden in Taaljacht? 

Iedere week worden er 20 woorden aangeboden. Per blok 55 woorden want in de 3e week is er ruimte voor het herhalen van de woorden. In groep 4 starten we met 30 woorden per blok.

Waar kan ik de kerndoelen en referentieniveaus vinden bij Taaljacht?

De kerndoelen en referentieniveaus zijn verwerkt in de leerlijnen en kun je makkelijk terug vinden in de visuele leerlijnen bij de methode in de handleiding. In de zichtzending zit een visueel overzicht van de leerlijnen.

Naar welk uitstroomniveau werkt Taaljacht toe? 

Taaljacht is een methode die voldoet aan alle inhoudelijke eisen die de overheid aan taal- en spellingonderwijs stelt. De methode is opgezet vanuit een analyse van het referentiekader, de kerndoelen en recente curriculumontwikkelingen. De methode faciliteert voor iedere leerling het streefniveau 2F.

Hoe zie ik de uitgangspunten van de didactiek ‘zo leer je kinderen lezen en spellen’ terug in de spellingles?

De twee belangrijkste uitgangspunten uit ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ zijn op de volgende manier geïntegreerd in Taaljacht:

preventieve instructie:

 • Moeilijke categorieën worden eerst auditief aangeboden en geoefend met de leerkracht. Hierdoor oefenen de leerlingen langere tijd onder begeleiding van de leerkracht en kan een aanpak ingeslepen worden. Deze aanpak voorkomt dat foute patronen worden ingeoefend.
 • Het directe instructiemodel wordt gehanteerd, waarbij vaardigheden stap voor stap worden aangeleerd met systematische instructie, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback.
 • In de leerlijn klank- en spellingbewustzijn bij grammatica worden de voor spelling noodzakelijke deelvaardigheden en voorkennis aangebracht, ruim voordat de leerlingen deze vaardigheden toepassen bij spelling.

herhaling:

 • Alle categorieën worden steeds meerdere keren herhaald.
 • Tijdens de instructie en bij het nabespreken van de dictees worden alle spellingmoeilijkheden in het woord besproken.

Materiaal en software

Wat is een DicTwee? 

Dit zijn kaartjes waarmee je in tweetallen woorden op eigen niveau kunt oefenen.

Biedt Taaljacht ook los differentiatie materiaal? 

Veel materiaal om te differentieren zit al verwerkt in het materiaal:
• verwerking op 2 niveau’s in het werkboek (plusje)
• de Taaljachtopdrachen in het werkboek: waarmee kinderen op een creatieve manier oefenne met de taaldoelen
• preteaching bij iedere les (in handleiding)
Daarnaast zijn er ook losse materialen:
1. Dictweekaartjes: waarmee je in 2-tallen op eigen niveau kunt oefenen
2. Kopieerbladen om de eindtaak op 2 niveau’s te maken

Wat is het verschil tussen het werkboek van taal en spelling & grammatica.
 • Taal heeft een leerwerkboek per thema: het is een omkeerboek:
  het ene deel van het omkeerboek bestaat uit oefeningen bij de lessen en de instructie. Keren je leerlingen het boek om, dan vinden ze de taken waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan.
 • Spelling heeft 2 blokken in een werkboek.
Zit er in de Oefensoftware van Taaljacht Spelling ook grammatica?

Jazeker, in elk blok zitten 3 leerdoelen spelling en 3 leerdoelen grammatica.

Organisatie

Hoe werkt Taaljacht in combinatiegroepen

We hebben verschillende aanpakken voor combinatiegroepen:

 • Taaljacht heeft overkoepelende thema’s waardoor je met meerdere groepen aan hetzelfde thema kunt werken.
 • Iedere les is zowel voor spelling als taal voor de helft leerkrachtgebonden en voor de helft zelfstandig. Dit kun je dus makkelijk afwisselen in een combinatiegroep.
 • Bij spelling zijn de herhaalcategorieen op elkaar afgestemd. Hierdoor kun je deze categorieen tegelijk behandelen in meerdere jaargroepen.
Taaljacht heeft 3 taallessen per week. Wat doe je dan de andere 2 dagen? 

Er zijn 3 taallessen, mede omdat grammatica bij spelling zit. De dagen die je over hebt kun je gebruiken als uitloop van de lessen, voor het werken aan de eindtaak, het oefenen in de software of het maken van de uitdagende Taaljachtopdrachten. Maar het geeft je ook de gelegenheid om (bijv. iedere vrijdag) de taalspellen en de spellen spelling voor spelling en grammatica in te zetten (deze staan in de handleiding). Ook kunnen leerlingen zelfstandig verder werken aan de taken uit werkboek. 

Moet je de blokken van Taaljacht op volgorde geven of mogen we hierin schuiven als een ander taalthema op dat moment beter aansluit bij ons zaakvakken thema?  

Doordat grammatica en spelling in  1 pakket zit, kun je bij taal de blokken wisselen. We zien inderdaad al dat scholen dat doen, om zo een koppeling te maken met een ander vakgebied. Voor de blokken van Spelling & Grammatica: daar staat de volgorde vast. De spellingscategorieën en de grammatica-onderdelen worden in een vaste volgorde aangeboden, en er worden steeds onderdelen uit de vorige blokken herhaald. Dus voor het onderdeel Spelling en Grammatica kan de volgorde niet losgelaten worden.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de software: Softwarevragen Taaljacht

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie.

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8 uur tot 17 uur.
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje