Doorlopende leerlijn

Doorgaande leerlijn taal-lezen groep 1 t/m 8

Met Schatkist, Veilig leren lezen en Estafette biedt Zwijsen drie methoden die uitgaan van dezelfde visie op taal en lezen. Daarnaast sluiten de leerlijnen van deze methoden op elkaar aan en vormen ze zo de doorgaande leerlijn lezen en taal. Zowel op inhoud als in terminologie en methodiek is gekozen voor afstemming, overlap en het voortzetten van wat kinderen al hebben geleerd.

Schatkist - Veilig leren lezen

De perfecte combinatie: Schatkist editie 3 en Veilig leren lezen kim-versie

Schatkist editie 3 en Veilig leren lezen kim-versie maken onderdeel uit van één doorlopende leerlijn voor taal-leesontwikkeling in het basisonderwijs. De unieke didactiek bereidt kinderen optimaal voor op het leren lezen: zoemend zeggen en zoemend lezen. Samen met het bijtje Zoem gaan de kinderen letters ontdekken en leren lezen. Beide methoden maken gebruik van aansluitende thema’s, pictogrammen én differentiatie op drie niveaus: ster, maan en zon. Bovendien is er veel aandacht voor leesbevordering en vrij lezen, óók met materialen voor thuis.

Dezelfde visie

Schatkist editie 3 gaat uit van dezelfde visie voor taal als Veilig leren lezen kim-versie. Werken met taal is een rijk, betekenisvol en interactief sociaal gebeuren, zowel voor kleuters als voor leerlingen in groep 3. Zo is bijvoorbeeld de indeling van letters hetzelfde in zowel Schatkist (Het bijenhotel) als in Veilig leren lezen (letterbord).

Dezelfde didactiek

Het ‘zoemend lezen en zeggen’ is een belangrijke strategie om kinderen te helpen eerder een woord in zijn geheel te kunnen lezen in plaats van spellend. Door niet vast te houden aan het hakken en plakken, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen van groepen letters die ze al kennen.

Dezelfde leerlijnen en doelen

Aan de hand van routines werkt Schatkist editie 3 spelenderwijs én doelgericht aan alle leerlijnen voor taal:

 • Avonturen van Pompom: spreken en luisteren;
 • Een schat aan woorden: woordenschat en verbaal begrip;
 • Verhalensleutel: spreken en luisteren, verhaaloriëntatie en verhaalbegrip;
 • Op taaltocht: taalbewustzijn en fonologisch bewustzijn, oriëntatie op lezen en schrijven;
 • Rond de letter: taalbewustzijn en fonologisch bewustzijn, oriëntatie op lezen en schrijven.

Diezelfde lijnen lopen door in Veilig leren lezen kim-versie. Zo is de doorgaande lijn meteen zichtbaar en krijg je als leerkracht handvatten om de taalontwikkeling van de kinderen op te volgen, te evalueren én bij te sturen vanuit de kleutergroepen naar groep 3.

Veilig leren lezen - Estafette

Veilig leren lezen kim-versie en Estafette: samen de beste keuze!

Met Veilig leren lezen kim-versie en Estafette heb je een perfecte doorgaande leerlijn lezen. Vanaf groep 4 bouwt Estafette voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat leerlingen minimaal bereiken na Veilig leren lezen: AVI E3. Daarmee zet Estafette de doorgaande leerlijn lezen door in groep 4 tot en met 8.

Doorgaande leerlijn in technisch lezen

Het M4-pakket van Estafette heeft overlap met woordtypen die ook op de snuffelpagina’s van Veilig leren lezen aan de orde zijn gesteld. Bovendien zijn in kern 11 van Veilig leren lezen verschillende woordtypen van M4 behandeld, zoals tweelettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk, -ing en drielettergrepige samenstellingen en verkleinwoorden als ‘hamertje’ en ‘sleuteltje’. Na een eventuele zomerdip pakken kinderen het M4-niveau gemakkelijker op.

Voor hele zwakke lezers kan het instapniveau M4 alsnog te hoog gegrepen zijn. Voor deze leerlingen heeft Estafette het E3-pakket. Dit biedt extra oefening van leesmoeilijkheden die ook aangeboden zijn in de kernen 7 t/m 11 van Veilig leren lezen.

Doorgaande leerlijn in differentiatie

Veilig leren lezen hanteert net als Estafette drie aanpakken voor risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers: ster, maan en zon bij Veilig leren lezen en Aanpak 1, 2 en 3 bij Estafette.

Doorgaande lijn in organisatie

De lesfasering van de basislessen van Veilig leren lezen is gelijk aan die van Estafette.  Beide methoden bieden naast de basislessen wekelijks een les aan die gericht is op leesplezier, leesbevordering, vrij lezen en voorlezen. Bij Estafette gebeurt dit in de Toepassingslessen, bij Veilig leren lezen worden dit Integratielessen genoemd. Veilig leren lezen en Estafette ondersteunen scholen bij het opstellen van groepsplannen. Hiermee nemen we veel werk uit handen.

Doorgaande leerlijn in materialen

 • Digiregie en Toetssite
  Met Digiregie van Veilig leren lezen kun je systematisch de vorderingen van de leerlingen volgen. Ook geeft het programma adviezen over het te volgen leesonderwijs. Estafette beschikt hiervoor over een Toetssite. De toetsresultaten van groep 3 kunnen vanuit Digiregie automatisch worden geïmporteerd in de Toetssite. Op basis hiervan krijg je een advies over het te volgen leesonderwijs in groep 4.
 • Leerkrachtassistent
  Zowel Veilig leren lezen als Estafette beschikt over een uitgebreide Leerkrachtassistent voor effectieve instructie en interactieve lessen via het digibord. Beide programma’s hebben de mogelijkheid om het vlot lezen te oefenen met flitsen op letter- en woordniveau.
 • Leerlingsoftware
  Veilig leren lezen en Estafette bieden gevarieerde educatieve leerlingsoftware waarmee leerlingen gericht hun leesvaardigheid kunnen oefenen of leesbevorderingsopdrachten krijgen aangeboden. Beide programma’s zijn gekoppeld aan Digiregie of de Toetssite, zodat je de resultaten kunt volgen.
 • Van Veilig & vlot naar Vloeiend & vlot
  Zowel Veilig leren lezen als Estafette heeft oefenboekjes waarmee leerlingen hun leesvaardigheid zelfstandig kunnen oefenen. Veilig & vlot en Vloeiend & vlot kennen dezelfde opbouw: van woorden, naar zinnen, naar tekst.

Veilig leren lezen - Taal in beeld en Spelling in beeld

Taal in beeld en Spelling in beeld: het logische vervolg op Veilig leren lezen kim-versie

Met Veilig leren lezen en Taal in beeld realiseert Zwijsen een doorlopende leerlijn voor taal en spelling in het basisonderwijs. Dit document bevat een overzicht van de aansluitingspunten tussen Veilig leren lezen kim-versie en Taal in beeld en Spelling in beeld editie 2.

Doorgaande leerlijn taal en spelling

 • Aansluiting spellingcategorieën
  Veel spellingcategorieën die in Veilig leren lezen in de tweede helft van groep 3 behandeld worden, komen opnieuw aan de orde in de eerste helft van groep 4 bij Spelling in beeld. De termen die daarbij gebruikt worden komen overeen, zoals tweetekenklinkers voor oe, ui, eu, ou, au, ei, ij en ie en kleefletters voor de eindmedeklinkers van woorden als berg en durf.
 • Aansluiting in leesniveau
  Met Veilig leren lezen werken de leerlingen toe naar het bereiken van minimaal een technisch leesniveau op AVI-E3. De leesteksten in Taal in beeld groep 4A zijn geschreven op dat minimale leesniveau. Vanaf de tweede helft van groep 4 (deel B) gaat het AVI-niveau omhoog naar M4.
 • Aansluiting leerlijn spreken/luisteren
  Veilig leren lezen kent zogenoemde ‘integratielessen’ waarbij gespreks- en luistervaardigheden, uitbreiding van de woordenschat, en creatief en functioneel schrijven aan bod komen. In deze lessen is er gerichte aandacht voor gesprekken, luisteren en spreken (vertellen en presenteren). Deze vaardigheden worden in de leerlijn spreken/luisteren van Taal in beeld verder uitgediept.
 • Aansluiting leerlijn schrijven
  Bij de integratielessen van Veilig leren lezen is ook aandacht voor creatief en functioneel schrijven. Zo leren kinderen al verschillende tekstsoorten te onderscheiden (o.a. een lijstje, uitnodiging, verhaal). Deze tekstsoorten komen ook aan bod in groep 4 en 5 van Taal in beeld. Bij het schrijven van teksten leren kinderen in beide methoden dat een schrijfproces uit verschillende fasen bestaat. Ze leren zich te oriënteren op de opdracht, ideeën te verzamelen, een eerste versie van de tekst te schrijven en deze vervolgens te reviseren. Ook stimuleren beide methoden dat teksten door anderen gelezen of gehoord worden. Tot slot adviseren we leerkrachten bij het creatief schrijven om niet te focussen op het corrigeren van spelfouten en zinsformuleringen, zodat kinderen zich vrij voelen om te schrijven.
 • Aansluiting leerlijn woordenschat
  De leerlingsoftware van Veilig leren lezen bevat een leerlijn woordenschat. Deze sluit aan bij de leerlingsoftware Woordenschat in beeld. Beide programma’s vragen de leerling eerst aan te geven welke woorden hij al kent. Vervolgens biedt het programma vooral oefeningen met de woorden die de leerling niet of niet voldoende kent. Natuurlijk wordt gecontroleerd of bekende woorden inderdaad voldoende bekend zijn. Is dat niet het geval, dan worden ook deze woorden geoefend.

Pennenstreken - Veilig leren lezen

De perfecte combinatie: Pennenstreken editie 2 en Veilig leren lezen kim-versie

De koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden ze de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen. Veilig leren lezen kim-versie en Pennenstreken editie 2 sluiten daarom naadloos op elkaar aan. Zo is de lettervolgorde hetzelfde en wordt ook de leerlijn spelling door Pennenstreken gevolgd.

Dezelfde letters leren

Het basisuitgangspunt is dat schrijven het leren lezen ondersteunt. Dus leren leerlingen op de dag dat ze een letter leren lezen, die letter ook meteen schrijven. Pennenstreken biedt de letters in dezelfde volgorde aan als bij Veilig leren lezen. Oók als dit schrijftechnisch minder logisch is: de lastige letter k is al de tweede letter die leerlingen moeten leren schrijven. Om die lastige letter te kunnen aanleren, biedt Pennenstreken daarom een extra schrijfles aan bij de letter k en Veilig leren lezen een extra leesles.   

Dezelfde spelling

De koppeling tussen letters leren lezen en letters leren schrijven is heel belangrijk in het eerste halfjaar van groep 3. Maar ook in de tweede helft van groep 3 blijft er sprake van een naadloze aansluiting tussen beide methoden.

Dezelfde didactiek

Een belangrijk punt is dat de lees- en schrijfdidactiek overeenkomen.

Dezelfde opbouw

De optimale aansluiting tussen Veilig leren lezen kim-versie en Pennenstreken editie 2 zorgt voor veel herkenning bij de leerlingen.

Dezelfde toetsmomenten

De toetsing in Pennenstreken editie 2 loopt gelijk met de kernen van Veilig leren lezen kim-versie. Elke kern sluit af met een korte schrijftoets.

De Zaken 3-4 - Veilig leren lezen

De Zaken 3-4: wereldoriëntatie bij Veilig leren lezen kim-versie

Maak kennis met de nieuwste generatie lesmethoden voor de zaakvakken! Met De Zaken van Zwijsen haal je een complete leerlijn voor de zaakvakken in huis. De serie bestaat uit een methode wereldoriëntatie voor groep 3 en 4 en daarop aansluitende methoden voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Alle methoden en materialen van De Zaken van Zwijsen zijn opgebouwd volgens hetzelfde concept. Ze vormen samen een doorgaande leerlijn voor groep 3 tot en met 8, maar zijn ook uitstekend los van elkaar in te zetten.

Leerstof

In groep 3 en 4 komen steeds 11 thema’s aan bod. Elk thema bestaat uit twee lessen. In jaargroep 3 en 4 behandelt de methode dezelfde onderwerpen, maar op een ander niveau. Met deze opbouw en aanpak heb je een mooie compacte methode die de kinderen een uitstekende basis biedt voor de zaakvakken in groep 5 tot en met 8. En wanneer er meer ruimte in het lesrooster is voor wereldoriëntatie geven we je ook suggesties voor extra opdrachten om elk thema uit te breiden tot een project.

Aansluiting bij Veilig leren lezen

De thema’s van Veilig leren lezen kim-versie zijn geplaatst in een wereldoriënterende omgeving. Daarnaast kun je werken met De Zaken van Zwijsen. Handig: de thema’s van De Zaken in groep 3 sluiten volledig aan bij de thema’s van Veilig leren lezen kim-versie.

Organisatie en materialen

Elke les heeft dezelfde compacte opbouw. Dat maakt het voorbereiden en het geven van de lessen makkelijk en maakt het mogelijk om in korte tijd alle kerndoelen van ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ aan bod te laten komen. Een les duurt 30 tot 40 minuten, afhankelijk van de tijd die je neemt voor het kringgesprek. De les start op het digibord, waarop je samen met de kinderen de stof doorneemt en samen oefent met de interactieve opdrachten. Daarna gaan je leerlingen in het werkboek aan de slag. Dat kan in het digitale werkboek, op bijvoorbeeld een tablet, laptop of pc. Maar het werkboek is ook op papier verkrijgbaar. Kies zelf maar!