Hoe het werkt

Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn: dát is Schatkist. Met Schatkist editie 3 werk je doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen.

Didactiek

Schatkist stimuleert kinderen in hun totale ontwikkeling. In een betekenisvolle context worden kinderen uitgedaagd om samen met elkaar te spelen en zo nieuwe ervaringen op te doen. Pompom helpt kinderen om hun eigen ervaringen te verwoorden.

Betekenisvolle samenhang

Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt met ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een ‘probleempje’ voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Dit verzekert samenhang tussen alle activiteiten. De activiteiten zijn dus geen losse lesjes, maar vormen één samenhangende spel- en leercontext.

De wereld van Pompom

De wereld van Pompom vergroot de beleving bij kinderen. Kinderen herkennen zich in Pompom. Hij vormt voor de kinderen de verbinding tussen de wereld van Pompom en hun eigen wereld. Pompom helpt kinderen om hun eigen ervaringen te verwoorden. Pompom zegt bijvoorbeeld dingen die de kinderen zelf misschien nog niet durven te zeggen. Hij stimuleert ze en verlaagt de drempel voor de kinderen om hun eigen ervaringen te delen en uit te spreken. Hierdoor voelen ze zich vrijer om te gaan ontdekken en onderzoeken.

Interactie met de kinderen

Storytelling neemt een belangrijke plaats in bij het ervaringsgericht werken. In elke activiteit staat aangegeven hoe je als leerkracht de interactie met Pompom in de klas kan stimuleren door middel van voorbeeldzinnen die je met Pompom kan zeggen. De reacties van de kinderen geven je vervolgens de mogelijkheid om in te spelen op hun ervaringen. Vanuit die ervaringen gaan de kinderen zelf leren zoeken naar oplossingen.

Onderzoekend leren

In de didactiek van Schatkist vormen onderzoekend en ontwerpend leren de basis. In een uitdagende speel- en leeromgeving worden alle kinderen nieuwsgierig gemaakt om in interactie met elkaar en de leerkracht nieuwe dingen en situaties te onderzoeken, te ontwerpen en in hun spel te verweven. Vanuit hun verwondering en spelbeleving gaan kinderen samen waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. Daarmee zetten ze een eerste belangrijke stap in het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn in het dagelijks leven.

Kerndoeldekkend

In Schatkist komen de volgende kerndoelen aan bod: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie.

  Keuzevrijheid

  Je bepaalt zelf welke ankerthema’s en activiteiten je op welk moment aanbiedt. Bovendien krijg je ondersteuning bij eigen thema’s en activiteiten. Daarmee zorg je ervoor dat alle activiteiten, zowel die van Schatkist als die van jezelf,
  één samenhangend aanbod vormen voor de kinderen. Je hebt onder andere keuzevrijheid in:

  • ankers;
  • de speelleeromgeving;
  • de duur van een anker: drie weken of langer;
  • vrij in te plannen activiteiten, zowel van Schatkist als eigen activiteiten;
  • het aanbieden van een eigen thema, waarbij je adviezen krijgt hoe je dat passend maakt binnen de Schatkistaanpak;
  • de materialen die je inzet.

  Opbouw

  Kinderen hebben behoefte aan structuur. Ze leren het beste binnen een herkenbaar kader. Schatkist werkt daarom met ankers. Een anker is een betekenisvolle serie van activiteiten. In ieder anker komen alle ontwikkelingsgebieden op een speelse en zinvolle manier aan bod. 

  Verdeling van de ankers

  Een schooljaar is bij Schatkist verdeeld over drie periodes van elk vier maanden:

  • periode 1: begin augustus t/m eind november,
  • periode 2: begin december t/m eind maart,
  • periode 3: begin april t/m eind juli.

  De ankers in de verschillende periodes bouwen op in moeilijkheidsgraad.

  Kerndoeldekkend

  Voor elke periode zijn 6 ankers ontwikkeld, waaruit je als leerkracht een keuze maakt afhankelijk van de tijd van het jaar of de behoefte in je groep. Je kunt ervoor kiezen om alle ankers van Schatkist in twee jaar aan bod te laten komen of juist te kiezen voor twee ankers per periode en deze aan te vullen met eigen thema’s. Zo kun je er zelf voor zorgen dat alle kerndoelen aan bod komen.

  Opbouw van een anker

  Elk anker kent een opbouw in drie fases die elk een week kunnen duren. In de tweede week kun je een keuze maken tussen de ankerthema’s. Een anker duurt dus minimaal drie weken met mogelijkheid tot uitloop naar 4 of 5 weken.

   

  Je kunt voor elke fase kiezen uit activiteiten die plaatsvinden in:

  • de kring
  • kleine kring
  • speelleeromgeving in de hoeken
  • de speelzaal
  • buiten op het schoolplein.

  Dit zijn vaak activiteiten die je toch al met de kinderen uitvoert.

  Differentiatie

  Elk kind is anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Schatkist helpt je met differentiatie om een passend aanbod te maken voor álle kinderen, óók voor taalzwakke kinderen. Zo is leren en spelen leuk voor iedereen.

  Keuze uit drie aanpakken

  Schatkist werkt met drie herkenbare aanpakken bij alle activiteiten en voor alle ontwikkelingsgebieden: zon, maan en ster. Daarbij is de differentiatie zo uitgewerkt dat alle kinderen steeds met elkaar verbonden blijven en elkaar versterken, onder andere door de gestructureerde inzet van coöperatieve werkvormen. Deze drie aanpakken staan ook centraal in de methode voor aanvankelijk lezen en taal: Veilig leren lezen.

  Uitdagen of meer begeleiden

  Bij elke activiteit kun je dus een stapje omhoog of omlaag gaan in niveau. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong daag je uit en kinderen die iets te moeilijk vinden, geef je meer begeleiding. Binnen een anker worden bij elke activiteit zowel voor groep 1 als groep 2 aanbevelingen gedaan om de activiteit geschikt te maken voor kinderen met een zonaanpak en kinderen met een steraanpak. Deze aanbevelingen geven input voor je periodeplan.

  VVE-aanbod ook voor anderstalige nieuwkomers

  Schatkist editie 3 hecht veel belang aan het stimuleren van de ontwikkeling bij de VVE-doelgroep en bij taalzwakke kinderen. Er is dus specifieke aandacht voor tweede-taalleerders en anderstalige nieuwkomers. Bij alle activiteiten vind je bijvoorbeeld expliciete handvatten voor de aanpak van preteaching en verlengde instructie. In elk anker is een preteachingactiviteit opgenomen. In het activiteitenboek krijg je onder het kopje ‘differentiatie’ concrete handreikingen aangeboden voor het uitvoeren van de activiteiten. Ook krijg je veel adviezen bij ‘tips en verdieping’. Bijvoorbeeld tips om kinderen positieve ervaringen met andere talen en culturen op te laten doen.

  21e eeuwse vaardigheden

  De activiteiten in Schatkist stimuleren de 21e eeuwse vaardigheden. Je krijgt suggesties om deze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zo zijn diverse coöperatieve werkvormen in de activiteiten verwerkt. Op die manier verkennen de kinderen met elkaar een probleem en bepalen ze samen de oplossing. De kinderen zijn creatief, gaan samenwerken en leren met het verwerken van informatie om te gaan.

  Observatie en evaluatie

  Kleuteronderwijs is vrolijk en speels, maar kent ook zijn doelen en verplichtingen. Schatkist weet die twee uitersten slim met elkaar te combineren. Hoe? Door elk kind in beeld te brengen met Digiregie! Zo krijg je de juiste ondersteuning bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2.

  Doelen

  Bij elke activiteit staat 1 doel centraal, zodat je precies weet wat u van de leerlingen mag verwachten. Je observeert en beoordeelt hoe goed elk kind dit doel beheerst. 

  Hulptool

  Bij Schatkist maak je voor de observatie en registratie dankbaar gebruik van het online programma Digiregie.

  • Je hebt de voortgang continu in beeld in het digitale leerlingenoverzicht.
  • Je hebt een totaaloverzicht van alle doelen en observaties, zowel bij de Schatkistactiviteiten als bij je eigen activiteiten.
  • Je maakt eenvoudig periodeplannen dankzij de koppeling met het leerlingvolgsysteem van Cito.

  Periodeplannen en koppeling met Cito

  Met Digiregie is het mogelijk om drie keer per jaar periodeplannen te maken op basis van de gegevens die je importeert uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Zo hoef je niet in twee verschillende systemen gegevens vast te leggen.

  Software

  Ontdek de digitale mogelijkheden van Schatkist. Slimme tools die het je makkelijk maken en waarmee je tijd overhoudt voor waar het écht om draait in het basisonderwijs: de kinderen!

  Digiregie

  Digiregie Schatkist editie 3 is een observatie-, plannings- en registratiesysteem. 

  • In Digiregie plan je zowel de ankers van Schatkist als je eigen thema’s. Je kunt de activiteiten volledig automatisch laten plannen volgens de voorbeeldplanning bij elk anker of handmatig aanpassen aan je eigen planning.
  • In Digiregie vind je per anker een overzichtelijke database met lesmateriaal, zoals een doelenoverzicht, kopieerbladen, liedjes en muziekfragmenten en een materialenlijst. In Digiregie kun je ook heel eenvoudig je eigen activiteiten en thema’s maken en opslaan.
  • Communicatie: draag eenvoudig informatie over aan collega's en ouders. Zo zijn bij elk anker oudernieuwsbrieven opgenomen.

  Leerkrachtassistent

  De Leerkrachtassistent is de software voor het digibord. Met deze handige tool kun je onder meer filmpjes vertonen, werken aan de woordenschat, een woordweb maken of kopieerbladen oproepen. De Leerkrachtassistent is gekoppeld aan Digiregie. Handig: de Leerkrachtassistent houdt de volgorde aan van de geplande activiteiten in Digiregie én elke uitgevoerde activiteit wordt direct opgeslagen in Digiregie.

  Thuis

  De nieuwsgierigheid van kleuters houdt niet op na schooltijd. Oók thuis willen zij de wereld verder onderzoeken. Schatkist speelt daarop in met leuke materialen voor thuis, die 100 procent aansluiten bij wat de kinderen op school leren.

  Rompompom-spellen: vertel het door!

  De Rompompom-spellen stimuleren de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Het hoofdkarakter Pompom staat daarbij centraal. Tip: attendeer ouders op de Rompompom-spellen.

  Video's

  Geen tijd om te lezen? Bekijk hier de video's over Schatkist.