Hoe werkt Estafette editie 3?

Estafette editie 3 is vertrouwd, verbeterd en vernieuwd! De methode heeft de vertrouwde kwaliteit en herkenbare structuur van de huidige editie, maar brengt sterke vernieuwingen, zoals begrijpend lezen en bijvoorbeeld leerlingsoftware voor thuis. Met Estafette editie 3 geef je je leerlingen niet alleen het allerbeste leesonderwijs, maar bevorder je ook het plezier in lezen!

Nieuw!

Nieuw in Estafette editie 3 ten opzichte van Estafette editie 2:

 • Vernieuwde leerlijn technisch lezen
 • Sterke doorgaande leerlijn met Veilig leren lezen kim-versie
 • Vloeiend lezen, leesbegrip en leesbevordering in elke les
 • Groepsinstructie, ook voor de betere lezers
 • Centrale instructie mogelijk voor combinatiegroepen
 • Werkboek focust op lezen, minder schrijfoefeningen
 • Oefensoftware nu ook voor thuis

Opbouw groep 4-5-6

De structuur van Estafette is helder en effectief. Je behandelt elk jaar twee AVI-niveaus, M en E. Per AVI-niveau zijn er twee leerstofpakketten, A en B. Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken. In totaal zijn dat dus 4 x 8 weken = 32 lesweken leesonderwijs in een schooljaar. Tussendoor zijn er verschillende toetsmomenten.

Ter illustratie tonen we hieronder een jaarplanning van groep 5: 

Periode Wat
8 weken AVI M5 pakket A
evaluatie oktober methode-gebonden toets
8 weken AVI M5 pakket B
evaluatie jan/feb Cito leestoetsen midden
8 weken AVI E5 pakket A
evaluatie maart methode-gebonden toets
8 weken AVI E5 pakket B
evaluatie mei/jun Cito leestoetsen eind

In de groepen 4, 5 en 6 verzorg je vier lessen per week. Leerkrachtgebonden lessen (basisles) en de zelfstandig werken lessen (vervolgles) wisselen elkaar af. 

Alle lessen van Estafette zijn opgebouwd uit dezelfde vier lesfases:

 1. Op verkenning
 2. Uitleg
 3. Aan de slag
 4. Terugkijken

De lessen volgen het IGDI-model. Een les start en eindigt altijd met alle leerlingen. Zo houd je risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers bij elkaar en kunnen kinderen van elkaar leren. Je vindt de vier lesfases bij iedere lesbeschrijving terug in de handleiding.

In groep 7 & 8 hanteren we een compleet andere opbouw.
Op dit moment is de uitwerking voor de bovenbouw nog volop in ontwikkeling. Lees hier meer over

Combinatiegroepen

Heb je een combinatiegroep? Dat is nu heel makkelijk! Je hebt twee mogelijkheden:

 • je combineert de leerkrachtgebonden basisles voor de ene groep met de vrijwel leerkrachtvrije vervolgles voor de andere groep.
 • of je geeft leerlingen uit beide groepen samen instructie voor leestechniek. Daarna gaan beide groepen zelfstandig aan de slag. Alle Aanpak 1 leerlingen kun je dan samen ‘verwerking’ geven. Door de nieuwe doorgaande lijn technisch lezen is dat nu nóg eenvoudiger te combineren.
   

Differentiatie

Estafette werkt met drie aanpakken: 1 , 2 en 3 . De leerlingen met een vlotte leesontwikkeling krijgen Aanpak 3 en volgen de pluslijn. Leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling krijgen Aanpak 2 en volgen de basislijn. Leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen krijgen Aanpak 1. Zij volgen óók de basislijn, maar mét verlengde instructie, meer begeleiding en extra leestijd (4x15 minuten).

In de tweede periode werken de leerlingen met de B-pakketten. In dit herhalingspakket komt de volledige leerstof horende bij een AVI-niveau nogmaals aan bod. De Aanpak 2 leerlingen die de leerstof voldoende beheersen, werken dan ook in de pluslijn.
 

Didactiek en Close Reading

Bij Estafette editie 3 gaan we van correct en vlot, naar vloeiend lezen mét begrip!

De leerlingen van Aanpak 1 en 2:

 • oefenen in de de leerkrachtgebonden basisles eerst de techniek om de tekst goed te kunnen lezen. Daarbij staat steeds één woordtype centraal.
 • werken met een opbouw van correct en vlot naar vloeiend lezen.
 • lezen in de vervolgles de tekst nogmaals waarbij het begrip erbij komt.
 • hebben per vervolgles één aspect van vloeiend lezen dat centraal staat, bijvoorbeeld het letten op leestekens.
   

De leerlingen van Aanpak 3 :

 • werken in de pluslijn en lezen in de basisles de tekst direct correct, vlot en vloeiend.
 • passen in de vervolgles het geleerde toe op een nieuwe tekst. Deze tekst sluit aan bij hun leeftijd en is AVI-vrij.
 • Na het lezen van een tekst volgt altijd een begripsvraag en leesbelevingsopdracht.
   

Close Reading

In Estafette editie 3 staan niet de leesstrategieën en -doelen centraal, maar de tekst zelf. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Close Reading. Om begrijpend te leren lezen is deze aanpak bewezen effectiever én het zorgt voor meer motivatie bij de leerlingen.

 • De tekst wordt herhaald en verdiepend gelezen waarbij de inhoud van de tekst centraal staat. Vanuit algemeen begrip van de tekst in grote lijnen wordt verdiepend gelezen en komen de tekststructuur en details aan bod.
 • Ook wordt er gediscussieerd over de tekst en vindt er meningsvorming plaats. Juist door het samen bespreken van de tekst, toelichten hoe tot het antwoord op de vragen is gekomen, en over de tekst te discussiëren ontstaat een dieper begrip.

Leesbeleving en leesbevordering

Estafette besteedt veel aandacht aan leesbeleving en leesbevordering. Op een ontdekkende manier komen alle literaire tekstkenmerken aan bod. En leerlingen krijgen allerlei leessuggesties voor boeken en tekstsoorten die een haakje hebben met de omnibustekst, zoals genre, onderwerp en schrijver.

Klaar met de les? Dan kunnen leerlingen hun omnibus omdraaien en gaan lezen. De verhalen zijn ook thuis te lezen en vormen een brug naar het vrij lezen van diverse boeken en tekstsoorten.

Toetsing en evaluatie

Met Estafette kun je de vorderingen van de leerlingen op de voet volgen. En bepaal je welke aanpak bij een leerling past. Alle leerlinggegevens houd je eenvoudig bij met de Leerkrachtsoftware.

Op de twee afnamemomenten midden en eind neem je de Cito leestoetsen Leestempo en/of DMT en AVI af. Op basis daarvan krijgen de leerlingen een niveau- en aanpakadvies. Tussentijds kun je met de methodegebonden toetsen vaststellen in welke mate een leerling de aangeboden leerstof beheerst en waar nodig de aanpak moet worden bijgesteld.

Groepsplannen

Op basis van de Cito-toetsresultaten van de leerlingen krijg je vanuit de Leerkrachtsoftware een groepsplan voorgesteld. Hierin zie je in één oogopslag aan welke doelen je met welke leerlingen in  het komende halfjaar gaat werken. Het groepsplan kan naar wens worden aangepast en/of uitgebreid.

Goed om te weten

 • Estafette sluit volledig aan bij de nieuwste leestoetsen van Cito.
 • Er is een koppeling met: 

Thuis oefenen

Kinderen kunnen volop extra oefenen met materiaal dat aansluit bij wat ze in de les leren. Zowel digitaal als door fysieke boeken met een grote variatie aan teksttypen en genres. 

Oefensoftware ook voor thuis

Met de Oefensoftware kunnen leerlingen zelfstandig hun leesvaardigheid oefenen op de computer of tablet, op school en/of thuis. En dat op hun eigen niveau. 

Aanvullende leesseries Estafette

Voor het vrij lezen op school én thuis zijn de Leesseries Estafette ontwikkeld waarin variatie en leesplezier voorop staan. De leesboeken zijn geschreven door bekende kinderboekenschrijvers en voorzien van prachtige tekeningen van populaire illustratoren.

 • Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
   

Video's

Geen tijd om te lezen? Bekijk hier de video's over Estafette.